13,20 kg ponty

Turányi Viktor
13,20 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2024-06-21

Eddig fogott halak:
2024-06-25: MAGASPART, ponty, 14,40 kg
2024-06-25: MAGASPART, ponty, 10,60 kg
2024-06-22: MAGASPART, ponty, 12,80 kg
2024-06-21: MAGASPART, ponty, 13,20 kg
2024-05-12: MAGASPART, ponty, 11 kg
2024-05-12: MAGASPART, ponty, 11,50 kg
2024-05-11: MAGASPART, ponty, 11 kg
2024-05-11: MAGASPART, ponty, 12,30 kg
2024-05-11: MAGASPART, ponty, 16,90 kg
2023-11-12: HÍD, ponty, 8,80 kg
2023-10-28: MAGASPART, ponty, 7,20 kg
2023-10-28: MAGASPART, ponty, 11,80 kg
2023-10-16: MAGASPART, ponty, 11,50 kg
2023-10-15: MAGASPART, ponty, 13,10 kg
2023-10-15: MAGASPART, ponty, 8,10 kg
2023-10-15: MAGASPART, ponty, 11,10 kg
2023-10-14: MAGASPART, ponty, 12,50 kg
2023-10-14: MAGASPART, ponty, 10,20 kg
2023-10-14: MAGASPART, ponty, 11,40 kg
2023-09-19: MAGASPART, ponty, 14,50 kg
2023-09-19: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-09-18: MAGASPART, ponty, 8,60 kg
2023-09-18: MAGASPART, ponty, 11,80 kg
2023-09-18: MAGASPART, ponty, 8,20 kg
2023-09-04: MAGASPART, ponty, 10,10 kg
2023-09-04: MAGASPART, ponty, 12,30 kg
2023-08-15: MAGASPART, ponty, 10,50 kg
2023-08-15: MAGASPART, ponty, 7,50 kg
2023-08-15: MAGASPART, ponty, 12,20 kg
2023-08-15: MAGASPART, ponty, 10 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 7,20 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 11,50 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 9,40 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 13 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 12,20 kg
2023-08-14: MAGASPART, ponty, 11,40 kg
2023-08-03: MAGASPART, ponty, 11,60 kg
2023-08-03: MAGASPART, ponty, 8 kg
2023-08-03: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-08-03: MAGASPART, ponty, 7 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 11,30 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 10 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 8,80 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 11,20 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 11 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 8,30 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 9,20 kg
2023-08-02: MAGASPART, ponty, 9,80 kg
2023-07-15: MAGASPART, ponty, 10,40 kg
2023-07-14: MAGASPART, ponty, 8,40 kg
2023-07-14: MAGASPART, ponty, 8,80 kg
2023-07-05: 30 stég, ponty, 10,60 kg
2023-07-05: 30 stég, ponty, 8,90 kg
2023-07-05: 30 stég, ponty, 10,60 kg
2023-06-30: MAGASPART, ponty, 9,30 kg
2023-06-30: MAGASPART, ponty, 7,80 kg
2023-06-29: MAGASPART, ponty, 8,70 kg
2023-06-29: MAGASPART, ponty, 10,60 kg
2023-06-29: MAGASPART, ponty, 9 kg
2023-06-29: MAGASPART, ponty, 8,50 kg
2023-06-17: MAGASPART, ponty, 10,50 kg
2023-06-17: MAGASPART, ponty, 8 kg
2023-06-17: MAGASPART, ponty, 9,60 kg
2023-06-16: MAGASPART, ponty, 7,70 kg
2023-06-16: MAGASPART, ponty, 10,40 kg
2023-06-15: MAGASPART, ponty, 10,20 kg
2023-06-04: MAGASPART, ponty, 8,40 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 8,70 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 10,50 kg
2023-06-02: MAGASPART, ponty, 7,90 kg
2023-05-07: MAGASPART, ponty, 7,40 kg
2023-05-07: MAGASPART, ponty, 11 kg
2023-05-06: MAGASPART, ponty, 7,50 kg
2023-05-05: MAGASPART, 11,60 kg
2022-07-10: MAGASPART, ponty, 15,30 kg
2022-07-09: MAGASPART, ponty, 9,60 kg
2022-07-09: MAGASPART, ponty, 9,45 kg
2022-07-09: MAGASPART, ponty, 14 kg
2022-07-05: MAGASPART, ponty, 8,90 kg
2022-07-05: MAGASPART, ponty, 7,40 kg
2022-07-04: MAGASPART, ponty, 17,36 kg
2022-07-04: MAGASPART, ponty, 17,56 kg
2022-05-22: MAGASPART, ponty, 9,18 kg
2022-05-21: MAGASPART, ponty, 15,70 kg
2020-06-07: MAGASPART, ponty, 10,4 kg
2020-06-06: MAGASPART, ponty, 15.2 kg
2020-06-06: MAGASPART, ponty, 11.2 kg
2019-11-30: 49 stég, ponty, 7,90 kg
2019-08-30: MAGASPART, ponty, 9,5 kg
2019-08-29: MAGASPART, ponty, 13,3 kg