13,3 kg ponty

Turányi Viktor
13,3 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2019-08-29

Eddig fogott halak:
2019-08-30: MAGASPART, ponty, 9,5 kg
2019-08-29: MAGASPART, ponty, 13,3 kg