17,80 kg ponty

Pavlenko Oleksii
17,80 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2024-03-18

Eddig fogott halak:
2024-03-18: MAGASPART, ponty, 17,80 kg