13,10 kg ponty

Selmeczi Attila
13,10 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2023-08-13

Eddig fogott halak:
2023-09-30: MAGASPART, ponty, 7 kg
2023-09-30: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-09-29: MAGASPART, ponty, 11,20 kg
2023-09-29: MAGASPART, ponty, 7,60 kg
2023-09-17: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-09-16: MAGASPART, ponty, 10 kg
2023-09-01: MAGASPART, ponty, 7,60 kg
2023-09-01: MAGASPART, ponty, 9,80 kg
2023-08-26: MAGASPART, ponty, 7,30 kg
2023-08-26: MAGASPART, ponty, 10,20 kg
2023-08-26: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-08-25: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-08-20: MAGASPART, ponty, 9,30 kg
2023-08-13: MAGASPART, ponty, 7,50 kg
2023-08-13: MAGASPART, ponty, 13,10 kg
2023-08-12: MAGASPART, ponty, 9,90 kg
2023-08-11: MAGASPART, ponty, 8,40 kg
2023-08-11: MAGASPART, ponty, 9,20 kg
2023-07-15: MAGASPART, ponty, 9,30 kg
2023-07-15: MAGASPART, ponty, 14,70 kg
2023-07-08: MAGASPART, ponty, 8,20 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 7,40 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 10,90 kg
2023-06-03: MAGASPART, ponty, 9,40 kg
2023-05-28: MAGASPART, ponty, 8,80 kg
2023-05-27: MAGASPART, ponty, 7,10 kg
2023-05-27: MAGASPART, ponty, 12,10 kg
2023-05-27: MAGASPART, ponty, 9,20 kg
2023-05-27: MAGASPART, ponty, 8,60 kg
2021-07-24: MAGASPART, ponty, 13,10 kg
2021-07-24: MAGASPART, ponty, 14,20 kg
2021-07-23: MAGASPART, ponty, 14 kg
2021-07-23: MAGASPART, ponty, 12,30 kg
2021-06-12: MAGASPART, ponty, 12,20 kg
2021-06-12: MAGASPART, ponty, 8,70 kg
2020-07-18: MAGASPART, ponty, 8 kg
2020-07-04: MAGASPART, ponty, 10 kg