10 kg ponty

Selmeczi Attila
10 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2020-07-04

Eddig fogott halak:
2020-07-18: MAGASPART, ponty, 8 kg
2020-07-04: MAGASPART, ponty, 10 kg