12,4 kg ponty

Szegő Viktor
12,4 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2019-07-15

Eddig fogott halak:
2019-07-15: MAGASPART, ponty, 12,4 kg
2019-07-13: MAGASPART, ponty, 15,5 kg