8,40 kg ponty

Toronyi Imre
8,40 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2024-04-27

Eddig fogott halak:
2024-05-01: HÍD, ponty, 13,90 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 7,60 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 7,40 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 11,40 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 7,90 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 7,40 kg
2024-04-30: HÍD, ponty, 8,40 kg
2024-04-27: MAGASPART, ponty, 13,60 kg
2024-04-27: MAGASPART, ponty, 8,40 kg
2024-04-12: HÍD, ponty, 8,30 kg
2024-04-12: HÍD, ponty, 9 kg
2024-04-07: HÍD, ponty, 11,10 kg
2024-04-07: HÍD, ponty, 7,10 kg
2024-04-06: HÍD, ponty, 12,10 kg
2024-04-06: HÍD, ponty, 8,30 kg
2023-11-04: 45 stég, ponty, 7,50 kg
2023-04-22: HÍD, ponty, 12,30 kg
2023-04-21: HÍD, ponty, 12,10 kg
2023-04-02: 45 stég, ponty, 15,90 kg
2023-04-02: 45 stég, ponty, 16,10 kg
2023-03-23: 45 stég, ponty, 10,20 kg
2023-03-23: 45 stég, ponty, 8,20 kg
2023-03-23: 45 stég, ponty, 9,40 kg
2022-06-02: HÍD, ponty, 17,80 kg
2022-06-02: HÍD, ponty, 12.50 kg
2021-06-15: HÍD, ponty, 9,70 kg
2021-06-15: HÍD, ponty, 8,90 kg
2021-06-15: HÍD, ponty, 8,60 kg
2020-07-04: 45 stég, ponty, 11,6 kg
2020-05-28: 45 stég, ponty, 9.3 kg
2020-05-06: 45 stég, ponty, 12 kg
2020-05-05: 45 stég, ponty, 13,3 kg
2020-05-05: 45 stég, ponty, 12,15 kg
2020-05-05: 45 stég, ponty, 7,8 kg
2020-05-05: 45 stég, ponty, 14 kg
2020-05-04: HÍD, ponty, 15,1 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 10 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 11,2 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 11 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 12,1 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 8,5 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 11,4 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 10 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 8,8 kg
2020-04-23: HÍD, ponty, 13 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 9 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 22 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 19 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 9,5 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 10,7 kg
2020-04-22: HÍD, ponty, 8,1 kg
2020-04-17: HÍD, ponty, 21,1 kg
2020-04-17: HÍD, ponty, 13,92 kg
2020-04-17: HÍD, ponty, 9,54 kg
2020-04-17: HÍD, ponty, 9,95 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 9,9 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 12,8 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 8,7 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 10,5 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 11,74 kg
2020-04-16: HÍD, ponty, 8,4 kg
2020-04-03: 45 stég, ponty, 17 kg
2020-03-29: 45 stég, ponty, 9,4 kg
2020-03-29: 45 stég, ponty, 7,9 kg
2020-03-29: 45 stég, ponty, 8,1 kg
2020-03-27: 45 stég, ponty, 9,3 kg
2020-03-27: 45 stég, ponty, 12 kg
2020-03-27: 45 stég, ponty, 10,3 kg
2020-03-27: 45 stég, ponty, 9,35 kg
2020-03-26: 45 stég, ponty, 8,5 kg
2020-03-19: 45 stég, ponty, 8,26 kg
2020-03-19: 45 stég, ponty, 7,8 kg
2020-03-18: 45 stég, ponty, 8,1 kg
2020-03-13: 45 stég, ponty, 9,7 kg
2019-09-12: 45 stég, ponty, 8 kg
2019-07-06: 45 stég, ponty, 13,7 kg
2019-07-05: 45 stég, ponty, 11.9 kg
2019-07-05: 45 stég, ponty, 10 kg
2019-07-05: 45 stég, ponty, 7.6 kg
2019-07-04: 45 stég, ponty, 7.2 kg
2019-05-25: 45 stég, ponty, 9 kg
2019-04-18: HÍD, ponty, 11,98 kg
2019-04-18: HÍD, ponty, 17,66 kg
2019-04-18: HÍD, ponty, 12,42 kg
2019-03-28: 45 stég, ponty, 12,18 kg
2019-03-28: 45 stég, ponty, 10,20 kg
2019-03-05: 45 stég, ponty, 20,50 kg
2018-07-08: 45 stég, ponty, 9,26 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 9,3 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 10 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 10,27 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 11,08 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 12,02 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 12,9 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 13,08 kg
2018-07-06: 45 stég, ponty, 16 kg
2018-07-05: HÍD, ponty, 8 kg
2018-07-05: HÍD, ponty, 8,2 kg
2018-07-05: HÍD, ponty, 10 kg
2018-07-05: HÍD, ponty, 11,54 kg
2018-05-30: HÍD, ponty, 18 kg
2018-05-29: HÍD, ponty, 14 kg
2018-05-18: HÍD, ponty, 11,9 kg
2018-05-18: HÍD, ponty, 12,8 kg
2018-05-17: HÍD, ponty, 11,25 kg
2018-05-17: HÍD, ponty, 19 kg
2018-05-17: HÍD, ponty, 10,12 kg
2018-05-17: HÍD, ponty, 12,12 kg
2018-05-17: HÍD, ponty, 11,74 kg
2018-05-16: HÍD, ponty, 19,7 kg
2018-05-11: MAGASPART, ponty, 13,16 kg
2018-05-11: HÍD, ponty, 20,1 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 12,48 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 7,24 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 10 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 11,38 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 7,1 kg
2018-05-10: HÍD, ponty, 12 kg
2018-05-09: HÍD, ponty, 8,2 kg
2018-05-04: HÍD, ponty, 10,9 kg
2018-05-03: HÍD, ponty, 24,25 kg
2018-04-29: HÍD, ponty, 11,3 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 11,8 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 9,3 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 18,1 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 12,5 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 8,3 kg
2018-04-27: HÍD, ponty, 7,6 kg
2018-04-26: HÍD, ponty, 10,05 kg
2018-04-26: HÍD, ponty, 7,3 kg
2018-04-25: HÍD, ponty, 8,72 kg
2018-04-25: HÍD, ponty, 7,8 kg
2018-04-25: HÍD, ponty, 9,3 kg
2018-04-24: HÍD, ponty, 12,1 kg
2018-04-12: HÍD, ponty, 11,2 kg
2018-04-12: HÍD, ponty, 11,3 kg
2018-04-11: HÍD, ponty, 10 kg
2018-04-11: HÍD, ponty, 20,2 kg
2018-04-11: HÍD, ponty, 14,3 kg
2018-04-11: HÍD, ponty, 11,2 kg
2018-04-11: HÍD, ponty, 13,4 kg
2018-04-06: HÍD, ponty, 11 kg
2018-03-30: HÍD, ponty, 10,7 kg
2018-03-30: HÍD, ponty, 9,2 kg
2018-03-29: HÍD, ponty, 9,5 kg
2018-03-14: 45 stég, ponty, 11,30 kg