8,50 kg ponty

Juhász Zsolt
8,50 kg ponty, 19/B

Dátum: 2023-09-21

Eddig fogott halak:
2023-09-21: 19/B, ponty, 8,50 kg
2020-09-15: MAGASPART, ponty, 11,7 kg
2019-07-10: MAGASPART, ponty, 8,7 kg