15 kg ponty

Kozma András Attila
15 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2019-06-01

Eddig fogott halak:
2019-06-01: MAGASPART, ponty, 15 kg