12,48 kg ponty

Csányi Viktor
12,48 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2018-09-23

Eddig fogott halak:
2019-03-19: MAGASPART, ponty, 13,3 kg
2018-09-23: MAGASPART, ponty, 12,48 kg