7,52 kg ponty

Váradi Erik
7,52 kg ponty,

Dátum: 2018-07-25

Eddig fogott halak:
2018-07-25: ponty, 7,52 kg