17,10 kg ponty

Mihalovits Béla
17,10 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2018-07-22

Eddig fogott halak:
2018-07-22: MAGASPART, ponty, 17,10 kg
2018-07-21: MAGASPART, ponty, 14 kg