14,40 kg ponty

Anton Reznycek
14,40 kg ponty, 19/B

Dátum: 2018-07-20

Eddig fogott halak:
2018-07-20: 19/B, ponty, 14,40 kg