17,8 kg ponty

Sinkovics Ferenc
17,8 kg ponty, 8 stég

Dátum: 2020-04-19

Eddig fogott halak:
2020-04-19: 8 stég, ponty, 18,1 kg
2020-04-19: 8 stég, ponty, 17,8 kg