17,5 kg ponty

Nagy Barnabás
17,5 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2020-03-17

Eddig fogott halak:
2020-03-17: MAGASPART, ponty, 17,5 kg