18,60 kg ponty

Ruszinov Andrej
18,60 kg ponty, 30 stég

Dátum: 2019-11-23

Eddig fogott halak:
2019-11-23: 30 stég, ponty, 18,60 kg