12,8 kg ponty

Nagy Attila
12,8 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2019-09-14

Eddig fogott halak:
2019-09-14: MAGASPART, ponty, 12,8 kg